Регистриране на фирма в България – Видове, Документи, Процедури

Mina Boycheva 25/02/2018

Ако планирате да започнете собствен бизнес, тази статия ще ви даде отговори на основни въпроси за това как да изберете най-подходящото търговско дружество, съобразно нуждите на вашия бизнес. Регистрирането на фирма в България е лесноосъществим процес, когато сте запознати с изискуемите процедури и тяхната последователност.

Статията представя информация за всички важни детайли, които трябва да се имат предвид при страртиране на бизнес в България. Рагледани са основните характеристики на всички видове търговски дружества, който могат да бъдат основани съгласно българското законодателство с цел по-лесно да изберете най-подходящата форма за развитие на вашата дейност. В допълнение са отбелязани нужните документи и процедури за регистрация на всеки отделен вид.

Видове търговски дружества в България

Преди да започнем е важно е да отбележим, че всяко дружество се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговският регистър. Заявлението за вписване може да бъде подадено както от името на учредителите, така и от упълномощено за извършването на тази процедура лице.

Що се отнася до Търговският регистър, той е единна, централизирана, електронна база данни, която цели да улесни започването на бизнес в България. Счита се, че информационната система на търговския регистър спомага за ограничаването на корупционните практики в страната.

Съгласно българското законодателсвто, в частност Търгосвският закон, съществуват следните видове търговски дружества:

Дружество с ограничена oтговорност

Дружество с ограничена отговорност, или съкратено „ООД“ е предпочитана форма за стартиране на малък и среден бизнес в България. Повечето бизнес единици, които извършват търговска си дейност съгласно нормативните уретби в страната са регистрирани именно като Дружества с ограничена отговорност.

Всяко Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията му до размера на личната им дялова вноска в капитала. Много, хора които стартират бизнес в България избират именно този вид дружество заради минималният изискуем капитал за вписването му, който може да бъде в размер 2 лева. Важно е да се отбележи, че учредителите нямат право на възнаграждение от капитала внесен при образуването на дружеството.

Разновидност на този вид дружество е Еднолично дружество с ограничена отговорност, или съкратено „ЕООД“. В този случай капиталът на фирмата принадлежи изцяло на едно лице.

Българското законодателство позволява регистрацията на дружество с ограничена отговорност от чуждестранни физически лица. Технически процедурата и изискванията за учреждението на дружеството са еднакви както за местни, така и за чуждестранни лица.

При стартиране на ООД/ЕООД в България е необходимо да се обмислят следните опорни точки:

  Име на компанията.
  Съдружници.
  Предмет и област на дейност на фирмата.
  Адрес на компанията.
  Мениджър.
  Размер на учредителния капитал.

Относно процедурата по регистрация на Дружество с ограничена отговорност, може да се обобщи в следните стъпки:

  Изготвяне и сключване на дружествен договор в писмена форма. Той може да бъде подписан както лично от учредителите, така и от упълномощени за това лица.
  Вписване на дружеството в Търговския регистър.
  Отваряне на банкова сметка, в която трябва да бъде внесен началният капитал на дружеството.
  Избиране на мениджър на компанията.

Акционерно дружество

Акционерно дружество, съкратено „АД“ е форма, подходяща за регистрация на големи компании в България. Този вид дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.

Минималната стойност на капитала за откриване на акционерното дружество е 50 000 лв. В този случай капиталът на дружество е разделен на акции. Притежателите на акции участват общия капитал с размера на номиналната стойност посочена във техните ценни книжа (акции). Всяка акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната й стойност.

Друга характерна особеност на акционерното дружеството е, че то е отговорно към кредиторите си с регистрираното имущество.

Всяка фирма, регистрирана като акционерното дружество има задължителни органи на управление. Те са:

  1. общо събрание на акционерите – включва акционерите с право на глас, които имат право да участват лично или чрез представител; член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет; всички акционери и членове на дружеството без право на глас както и излъчен представител на наетите лица, когато техният брой надвишава 50.

  2. съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система).

В случай на еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

При едностепенна система на управление, акционерното дружество се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три и не повече от девет лица.

При двустепенна система на управление, акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет. Този съвет извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Броят на членовете на управителния съвет е от три до девет души, избрани от членовете на надзорния съвет.

Надзорният съвет от своя страна не може да участва в управлението на дружеството. Той го представлява само в отношенията с управителния съвет. Членовете му може да наброяват от три до седем лица, които са избрани от общото събрание.

Неоходимите действия за регистрацията на акционерно дружество в България се обобщават в следното:

  Избор на свободно име на фирмата.
  Учредително събрание.
  Избор на членовете на съвета на директорите, респективно на надзорния и управителния съвет.
  Депозит на началния капитал на дружеството в предварително отворена банкова сметка.
  Вписване на фирмата в Търговския регистър.

Събирателно дружество

Събирателно дружество, съкратено „с-ие“ е вид компания образувана от две или повече лица, които искат да извършват ефективни бизнес транзакции и сделки под обща фирма. Името на фирмата трябва да съдържа фамилното име на един или повече от съдружниците или имената на техни съществуващи фирми.

Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Задълженията им могат да бъдат както материални така и нематериални. Събирателното дружество се учредява с писмен договор, подписан от всички съдружници. За регистрацията на дружеството е ноеобходимо то да се впише в Търговския регистър. Заявлението за вписване трябва да бъде подписано от всички съдружници и към него трябва да се приложи и учредителният договор.

Kомандитно дружество

Kомандитно дружество, съкратено „КД“ е вид фирма, която може да бъде образувана от две или повече лица за по-ефективно извършване на търговски сделки. Командитно дружество както и събирателното се учредява с изготвянетона писмен договор, подписан от всички съдружници.

В този случай един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Следователни има два вида съдружници ограничено и неограничено отговорни.

Търговското наименование на фирмата трябва да съдържа името на поне един от ограничено отговорните съдружници. Регистрацията на командитно дружество в Търговския регистър може да бъде направена само от неограничено отговорните съдружници.

Предимства на България като бизнес дестинация

Има много значителни предимства за всеки, който има активен бизнес в България или желае да стартира нова фирма. Страната е член на една от най-влиятлените икономически организации в света, а именно Европейският съюз. Като страна член на съюза, България разполага с множество конкурентни предимства най-вече в икономически, политически и законодателен аспект. Вътрешният пазар на съюза осигурява свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали.

От друга страна Бългаиря е изключително атрактивна поради установените данъци, които оказва се оказва са сред най-ниските в Европа. Според Закона за корпоративно подоходно облагане ставката на корпоративния данък е 10%. Що се отнася до стандартният данък върху добавената стойност, той възлиза на 20%.

За повече информация отностно изборът на най-подходящият вид дружество за Вашият нов бизнес не се колебайте, а се свържете с нас още сега. Нашият екип от професионалисти е готов да Ви съдейства от първата до последната стъпка при регистрация на фирма в България.

About the Author