Blog

Офиси под наем Офис сграда Виридиан

Mina Boycheva 25/02/2018

Виридиан е бутикова офис сграда, завършена и оборудвана съгласно стандартите и изискванията за клас А офис сграда. Разположена в един от най-бързо развиващите се офис район в София – на бул. България. Непосредствено до МОЛ България, офис сградата предлага бърз достъп до центъра на София, всички южни квартали, както и Околовръстен път. Прекрасната локация с множество спирки на градския транспорт, улеснява придвижването на служители и бизнес клиенти до офисите в бизнес центъра, а за любителите на природосъобразния начин на живот и придвижване в градската среда, офис сградата е обособила специално помещение с контролиран достъп за оставяне на велосипеди.

Виридиан бизнес център разполага с 3500 кв.м офисни и търговски площи, както и с подземен паркинг за 62 коли. Бутиковият тип на офис сграда Виридиан, гарантира индивидуален подход към всеки от наемателите с грижа за осигуряването на максимално добри условия за работа и качествено обслужване. В допълнение сградата както разполага с няколко открити тераси, включително и някои от офисите под наем, което осигурява пряк и бърз достъп до свеж въздух, слънчева светлина и места за отмора за всички служители в наетите офиси.

Характеристики на офис сградата:

  24/7 охрана и видеонаблюдение
  Централна климатична и вентилационна система VRV
  Система за управление на сградата, осигуряваща ефективен контрол на консумираната енергия от климатичната/отоплителната система, системите за сигурност, видеонаблюдение и на осветлението
  Функционална и устойчива работна среда
  Структурно окабеляване в подови кутии
  Наличие на озеленени тераси в офис сградата, предназначени за релаксация и отмора на служителите в офисите
  Зала с ограничен достъп за велосипеди за всички служители, които се придвижват с велосипед до Офис сградата
  Множество спирки на градския транспорт до сградата, както и заведения за хранене
  Бърз достъп до центъра на София и Околовръстен път

Офисите, които се отдават под наем в офис сграда Веридиан са с различна големина, като може да наемете офис от 150 кв.м до 1000 кв.м или повече. За повече информация и свободни офис площи, свържете се с нас.

Read More

Регистриране на фирма в България – Видове, Документи, Процедури

Mina Boycheva 25/02/2018

Ако планирате да започнете собствен бизнес, тази статия ще ви даде отговори на основни въпроси за това как да изберете най-подходящото търговско дружество, съобразно нуждите на вашия бизнес. Регистрирането на фирма в България е лесноосъществим процес, когато сте запознати с изискуемите процедури и тяхната последователност.

Статията представя информация за всички важни детайли, които трябва да се имат предвид при страртиране на бизнес в България. Рагледани са основните характеристики на всички видове търговски дружества, който могат да бъдат основани съгласно българското законодателство с цел по-лесно да изберете най-подходящата форма за развитие на вашата дейност. В допълнение са отбелязани нужните документи и процедури за регистрация на всеки отделен вид.

Видове търговски дружества в България

Преди да започнем е важно е да отбележим, че всяко дружество се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговският регистър. Заявлението за вписване може да бъде подадено както от името на учредителите, така и от упълномощено за извършването на тази процедура лице.

Що се отнася до Търговският регистър, той е единна, централизирана, електронна база данни, която цели да улесни започването на бизнес в България. Счита се, че информационната система на търговския регистър спомага за ограничаването на корупционните практики в страната.

Съгласно българското законодателсвто, в частност Търгосвският закон, съществуват следните видове търговски дружества:

Дружество с ограничена oтговорност

Дружество с ограничена отговорност, или съкратено „ООД“ е предпочитана форма за стартиране на малък и среден бизнес в България. Повечето бизнес единици, които извършват търговска си дейност съгласно нормативните уретби в страната са регистрирани именно като Дружества с ограничена отговорност.

Всяко Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията му до размера на личната им дялова вноска в капитала. Много, хора които стартират бизнес в България избират именно този вид дружество заради минималният изискуем капитал за вписването му, който може да бъде в размер 2 лева. Важно е да се отбележи, че учредителите нямат право на възнаграждение от капитала внесен при образуването на дружеството.

Разновидност на този вид дружество е Еднолично дружество с ограничена отговорност, или съкратено „ЕООД“. В този случай капиталът на фирмата принадлежи изцяло на едно лице.

Българското законодателство позволява регистрацията на дружество с ограничена отговорност от чуждестранни физически лица. Технически процедурата и изискванията за учреждението на дружеството са еднакви както за местни, така и за чуждестранни лица.

При стартиране на ООД/ЕООД в България е необходимо да се обмислят следните опорни точки:

  Име на компанията.
  Съдружници.
  Предмет и област на дейност на фирмата.
  Адрес на компанията.
  Мениджър.
  Размер на учредителния капитал.

Относно процедурата по регистрация на Дружество с ограничена отговорност, може да се обобщи в следните стъпки:

  Изготвяне и сключване на дружествен договор в писмена форма. Той може да бъде подписан както лично от учредителите, така и от упълномощени за това лица.
  Вписване на дружеството в Търговския регистър.
  Отваряне на банкова сметка, в която трябва да бъде внесен началният капитал на дружеството.
  Избиране на мениджър на компанията.

Акционерно дружество

Акционерно дружество, съкратено „АД“ е форма, подходяща за регистрация на големи компании в България. Този вид дружество може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.

Минималната стойност на капитала за откриване на акционерното дружество е 50 000 лв. В този случай капиталът на дружество е разделен на акции. Притежателите на акции участват общия капитал с размера на номиналната стойност посочена във техните ценни книжа (акции). Всяка акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната й стойност.

Друга характерна особеност на акционерното дружеството е, че то е отговорно към кредиторите си с регистрираното имущество.

Всяка фирма, регистрирана като акционерното дружество има задължителни органи на управление. Те са:

  1. общо събрание на акционерите – включва акционерите с право на глас, които имат право да участват лично или чрез представител; член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет; всички акционери и членове на дружеството без право на глас както и излъчен представител на наетите лица, когато техният брой надвишава 50.

  2. съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна система).

В случай на еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

При едностепенна система на управление, акционерното дружество се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три и не повече от девет лица.

При двустепенна система на управление, акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет. Този съвет извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Броят на членовете на управителния съвет е от три до девет души, избрани от членовете на надзорния съвет.

Надзорният съвет от своя страна не може да участва в управлението на дружеството. Той го представлява само в отношенията с управителния съвет. Членовете му може да наброяват от три до седем лица, които са избрани от общото събрание.

Неоходимите действия за регистрацията на акционерно дружество в България се обобщават в следното:

  Избор на свободно име на фирмата.
  Учредително събрание.
  Избор на членовете на съвета на директорите, респективно на надзорния и управителния съвет.
  Депозит на началния капитал на дружеството в предварително отворена банкова сметка.
  Вписване на фирмата в Търговския регистър.

Събирателно дружество

Събирателно дружество, съкратено „с-ие“ е вид компания образувана от две или повече лица, които искат да извършват ефективни бизнес транзакции и сделки под обща фирма. Името на фирмата трябва да съдържа фамилното име на един или повече от съдружниците или имената на техни съществуващи фирми.

Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Задълженията им могат да бъдат както материални така и нематериални. Събирателното дружество се учредява с писмен договор, подписан от всички съдружници. За регистрацията на дружеството е ноеобходимо то да се впише в Търговския регистър. Заявлението за вписване трябва да бъде подписано от всички съдружници и към него трябва да се приложи и учредителният договор.

Kомандитно дружество

Kомандитно дружество, съкратено „КД“ е вид фирма, която може да бъде образувана от две или повече лица за по-ефективно извършване на търговски сделки. Командитно дружество както и събирателното се учредява с изготвянетона писмен договор, подписан от всички съдружници.

В този случай един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. Следователни има два вида съдружници ограничено и неограничено отговорни.

Търговското наименование на фирмата трябва да съдържа името на поне един от ограничено отговорните съдружници. Регистрацията на командитно дружество в Търговския регистър може да бъде направена само от неограничено отговорните съдружници.

Предимства на България като бизнес дестинация

Има много значителни предимства за всеки, който има активен бизнес в България или желае да стартира нова фирма. Страната е член на една от най-влиятлените икономически организации в света, а именно Европейският съюз. Като страна член на съюза, България разполага с множество конкурентни предимства най-вече в икономически, политически и законодателен аспект. Вътрешният пазар на съюза осигурява свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали.

От друга страна Бългаиря е изключително атрактивна поради установените данъци, които оказва се оказва са сред най-ниските в Европа. Според Закона за корпоративно подоходно облагане ставката на корпоративния данък е 10%. Що се отнася до стандартният данък върху добавената стойност, той възлиза на 20%.

За повече информация отностно изборът на най-подходящият вид дружество за Вашият нов бизнес не се колебайте, а се свържете с нас още сега. Нашият екип от професионалисти е готов да Ви съдейства от първата до последната стъпка при регистрация на фирма в България.

Read More

Големите проекти за офис сгради в София

Mina Boycheva 29/01/2018

Изминалата 2017 година може да бъде определена като годината на високите сгради в столицата на България. Проектите за небостъргачи вървяха рамо до рамо с множество спорове, протести и горещи дебати относно нуждата от подобни високи сгради в София и правилната или не тяхна локация.

Големият проект в кв. Младост получи разрешение за строеж, което бе последвано от планове за многофункционална сграда (215 м) до голям мол, проект за жилищна сграда с офиси (100 м) в кв. Лозенец и от проект за офис сграда (80 м) в кв. Борово, до бул. България. През есента на 2017 медиите отразиха шумно битката за построяването на офис сграда (150 м) в кв. Стрелбище. Не всички проекти обаче имат необходимите документи.

С документи обаче са две други високи офис сгради като и двете са вече в строеж – едната на бул. „Цариградско шосе“, а другата в сърцето на града на площад „Македония“. Засиленото търсене на офиси в столицата доведе до размразяването на няколко стари проекти за офис сгради. Новите проекти пък се фокусират върху добрата инфраструктура и бързите транспортни връзки, като основен фактор са планираните нови линии на метрото.

Кои са големите проекти за офис сгради в София и какво ще ни предложат те като работна площ и среда?

Гранд каньон

Част от големият проект Гранд каньон в кв. Младост 2 се очаква да бъдат именно офис площи за бизнес. Разположен точно до метростанция „Александър Малинов“, този огромен проект включва модерни офиси, две жилищни сгради със 700 апартамента, хотел от международна верига, развлекателен и търговски център с кино комплекс, СПА зона, парк. Инвеститорът Гаранти коза България е готов да вложи 120 милиона лева в проекта, а пускането на обекта се очаква през 2020 година.

Grand Kanyon Sofia sofiaoffices

Advance Business Center

Advance Business Center е административна сграда на 11 етажа в кв. Младост 4. Проектът се изгражда в близост до Бизнес Парка и се очаква да бъде най-високият в района. Само в първия етап на проекта, офисите от клас А, които ще бъдат предложени на пазара ще са с площ от около 14 500 кв.м. Инвестицията за целия проект възлиза на 54 милиона евро като полският инвеститор Global Trade Center очаква първата сграда да бъде завършена през април 2019 година. Втората част от проекта е в очакване на разрешително за строеж.

Advance Business Center sofiaoffices

Хотел Hyatt

В самото сърце на София, на метри от паметника на Левски, се изгражда хотел от голяма и наложена верига. Освен петзвезден лукс в много на брои стаи и апартаменти, два ресторанта и два бара, както и огромен СПА център, хотел Hyatt ще предлага една голяма конферентна зала с площ от 600 кв.м и пет по-малки заседателни зали. Общото пространство за организиране на различни бизнес срещи и събития ще бъде 1300 кв.м. Размерът на инвестицията планиран от Тера тур сервиз е 30 милиона евро, а очакваната дата за край на строителството е насрочена за първата половина на 2019 година.

Hyatt Hotel sofiaoffices

Сграда Офис А

Разположена в близост до бул. „Цариградско шосе“, тази офис сграда ще предлага офис помещения от най-високия клас А. Наред с това в сградата ще има ресторант, кафене и подземен паркинг. Размерът на инвестицията е 10 милиона лева, а очакваната дата на завършване е през декември 2018 година.

Office A sofiaoffices

Сграда 15 в Бизнес парк София

Офис сградата се намира в източната част на Бизнес парк София, недалеч от езерото. Тя се отличава с интересна архитектурна визия и предлага пет нива с офиси и две нива с паркоместа, както и партерно ниво с търговски обекти и заведения за хранене. Покривното пространство ще е организирано като малък парк. Инвеститорът Арко риъл пропърти холдингс планира да направи инвестиция в размер на около 30 милиона лева, а очакваната дата на завършване е през декември 2018 година.

Офис площи клас Б в София

Оптимистичните прогнози на бизнеса за бъдещето и добрите икономически резултати през 2017 година повлияха на пазара на офис имоти в София. Наред с изграждането на нов проекти на офис сгради от клас А, в София се възроди и интересът към офис площите от клас Б.

Свободни и планирани за изграждане офис площи в София

Обемът на новите наеми на офис площи е нараснал с около 14 % през 2017 година, в сравнение с предходната 2016 година. Предлаганите свободни офис площи от клас А и Б в края на 2017 година са около 187 000 кв.м. В строеж са около 340 000 кв.м. офис площи които предстоят да бъдат завършени през настоящата 2018 година. В същото време, през 2017 година издадените разрешителни за строеж на офиси са за около 110 000кв.м. Очакванията на експертите са, че през 2020-2021 година ще бъдат завършени още 300 000 кв.м.

Наблюдава се леко покачване на наемните цени и достигане на 7-10 евро/кв.м. за офиси от клас Б и 12-14 евро/кв.м за офиси от клас А.

Предпочитани бизнес локации

Бизнес локациите в София към момента се запазват. Интересът е към офис сгради разположени в района на кв. Лозенец, кв. Хладилника, в района на Бизнес парк София, около бул. „Цариградско шосе“, бул. Тодор Александров и бул. България. Търсенето е от утвърдени компании, които разширяват бизнеса си и от навлизащи на пазара нови компании.

Read More

Търсене на качествени бизнес имоти

Mina Boycheva 23/04/2012

През втората половина на изминалата година предлагането на модерни офис площи в град София е нараснало с малко над 12 %. Това дава основание на брокерите на недвижими имоти, специализирани в отдаването и продажбата на офиси в бизнес сгради, да направят прогноза за засилен интерес към качествените бизнес имоти през настоящата 2012 година. Според очакванията на брокерите, най-голям ще бъде интереса показан от компаниите, които се развиват в сектора на интернет технологиите и тези работещи във фармацефтичния сектор. С други думи, компаниите които ще търсят нови и по-модерни офиси за своя бизнес, ще бъдат главно от сектори незасегнати от кризата. Компанните от тези сектори имат търсене за офиси с площ от около 1000 кв.м., в близост до главни булеварди.

През втората половина на изминалата година предлагането на модерни офис площи в град София е нараснало с малко над 12 %. Това дава основание на брокерите на недвижими имоти, специализирани в отдаването и продажбата на офиси в бизнес сгради, да направят прогноза за засилен интерес към качествените бизнес имоти през настоящата 2012 година.

Към момента пазарът показва, че почти три четвърти от предлаганите офис площи в столицата са съсредоточени в периферията на града и едва едва четвърт са разположени в центъра на София. Като цяло, броят на офисите в сгради от високия клас А се е увеличил значително, но въпреки това не всички от тях отговарят изцяло на всички показатели за офиси от клас А. Тъй като има търсене и за офиси от клас Б, то има и такова предлагане. Към този вид офиси проявяват интерес по-малки, често местни компании. Друг тип офиси, които предизвикват засилен интерес на пазара са виртуалните офиси, които се предпочитат от прохождащите на българския пазара местни и чуждестранни компании, които искат да се ориентират в обстановката.

Към момента пазарът показва, че почти три четвърти от предлаганите офис площи в столицата са съсредоточени в периферията на града и едва едва четвърт са разположени в центъра на София.

Прогнозите на брокерите на офиси са за запазване стабилността на наемните нива при офисите, както и стабилно търсене на офиси в хубавите бизнес сгради от клас А, които ще излязат на пазара през тази година. Търсенето на този тип висококачествено офиси ще бъде засилено и поради факта, че те отговарят на специалните изисквания на международните фирми, които имат намерение да стъпят на българския пазар.

Read More

Повече сделки за офиси в бизнес сгради през 2012 година

Mina Boycheva 09/04/2012

Според прогнозите на брокерите на недвижими имоти, пазарът през 2012 година ще се раздвижи по отношение на наемането и закупуването на офиси в новите и луксозни бизнес сгради в столицата. Нещо повече, професионалистите са оптимистични, че в София ще се появят солидни инвеститори от Великобритания, САЩ и Гърция, като ще се появи и засилен интерес от страна на утвърдените инвеститори в България. Анализите на работещите в сектора показват, че въпросните инвеститори са такива, които са склонни да поемат по-високи рискове или пък желаят да закупят офис сграда в строеж и да се погрижат сами за последващите довършителни дейности и отдаване под наем.

Според прогнозите на брокерите на недвижими имоти, пазарът през 2012 година ще се раздвижи по отношение на наемането и закупуването на офиси в новите и луксозни бизнес сгради в столицата.

Прогнозите на брокерите, специализирани в сделките за отдаване и закупуване на офиси, са че през 2012 година този сектор от пазара на недвижимите имоти не само ще достигне нивата от предходната година, но и ще ги задмине. Сред най-успешните сделки за 2011 година бяха продажбата на „Мол София“, както и на „Бизнес Център Камбаните“ и на „Европейски търговски център“. Следва да споменем, че голям и модерен офис в новата офис сграда „Изток Тауър“ бе закупен и от инвестиционната компания „Бернард инвестмънтс“ със седалище във Франция.

Прогнозите на брокерите, специализирани в сделките за отдаване и закупуване на офиси, са че през 2012 година този сектор от пазара на недвижимите имоти не само ще достигне нивата от предходната година, но и ще ги задмине.

В началото на годината излезе доклада на консултантската компания Cushman & Wakefield, според който освен България, като атрактивни пазари на бизнес имоти се приемат още страни като Унгария и Чехия, Словакия и Естония, Хърватия и Русия. Инвестициите направени в страните от Източна и от Централна Европа е достигнал 6 милиарда Евро, като се очаква подобен дял инвестиции и през настоящата година. Като цяло продължава и тенденцията на ръст в интереса на инвеститорите към виртуалните офиси, ползването на които им помага да се ориентират и да навлязат в пазара преди закупуването на реален офис.

Read More

Бизнесът в София се мести към Околовръстно шосе

Mina Boycheva 27/03/2012

По всичко личи, че големите бизнес компании се местят към края на София, в близост до Околовръстното шосе. Там вече са построени няколко големи бизнес центъра, освен Бизнес Парка, като се планира изграждането и на добри и удобни пътни връзки. Благодарение на добрата инфраструктура, този район на столицата се очаква да привлече още повече бизнесмени и така офис зоната ще бъде в района на новата отсечка, а именно в близост до големия мебелен магазин „Икеа“ и бъдещия мол „София Ринг Мол“, който се очаква да стане един от най-големите развлекателни и търговски центрове в София.

Като цяло зоната между Бизнес Парка и булевард „България“ се оформя като нова и модерна офис и търговска зона, където освен познатите ни вече сгради на Бизнес Парка, както и магазини като „Технополис“ и „Комо“, както и Кино „Арена“, скоро ще има и много нови офис сгради и магазини.

Освен бизнес компанните, които стъпват в столицата и си търсят офиси от високия клас А, в района интерес имат и много крупни търговци на мебели и техника. Като цяло зоната между Бизнес Парка и булевард „България“ се оформя като нова и модерна офис и търговска зона, където освен познатите ни вече сгради на Бизнес Парка, както и магазини като „Технополис“ и „Комо“, както и Кино „Арена“, скоро ще има и много нови офис сгради и магазини. Преди това да стане обаче, в района има хубав избор на завършени офис центрове. Тенденцията е те да бъдат запълнени от нови международни компании, които тепърва стъпват на българския пазар, преди строителните предприемачи да предприемат изграждането на нови бизнес зони.

Read More

Офис строителството в София със забавен темп

Mina Boycheva 11/03/2012

През изминалите няколко месеца строителните предприемачи в столицата бяха заети предимно с намирането на нови клиенти за съществуващите вече офис сгради и бизнес центрове, отколкото с направата на нови инвестиции. С други думи, тенденцията която се забелязва в момента на пазара е за забавен темп на офис строителството и насочване на усилията към новоизградените офис зони в София. Въпреки това, столицата остава основният град за големите офис проекти и продължава да бъде предпочитаната дестинация за големите чуждестранни компании, които сега стъпват на пазара в България.

Столицата остава основният град за големите офис проекти и продължава да бъде предпочитаната дестинация за големите чуждестранни компании, които сега стъпват на пазара в България.

Към момента има значителен брой строителни предприемачи, които не пускат своите нови офис сгради преди да намерят наемател за тях и да сключат солиден и по възможност дългосрочен договор. Новите наематели често са компании, които идват от офиси от много нисък клас и компании, които работят в сфера незасегната от кризата и съответно разширяват дейността си и увеличават персонала си. Към настоящият момент наемните нива на офиси в София от средно висок и висок клас е в порядъка на 8 – 11 Евро на квадратен метър, като наемните нива на топ офисите не падат и са стабилни.

Пазарът на офиси в София отбелязва смели релокации, в търсене на много по-добро качество, но по възможност на разумна цена.

Пазарът на офиси в София отбелязва смели релокации, в търсене на много по-добро качество, но по възможност на разумна цена. Съвсем естествено, офисите с високо качество на предлаганите екстри и тези с централно местоположение запазват високия интерес на компаниите върху себе си, докато офисите които предлагат недотам добри условия остават празни за доста по-дълго време. От края на миналата година и началото на тази се забелязва повишен интерес към опцията за наемане на виртуални офиси, като тази услуга придобива все по-голяма популярност между хората с гъвкав бизнес.

Read More

Новите наематели на офиси в София

Mina Boycheva 21/02/2012

Настоящата година започна с над двадесет процента свободни офис площи в столицата София. Прогнозите са за промяна на договорите на компаниите и много нови наематели през следващите месеци, които се очаква да бъдат компании от IT сферата, а също и аутсорсинг компании. Тези договори са били сключвани в миналото по време на кризата, затова се очаква наемателите да имат много изисквания за изменения по тях. Това ще е така, защото днес компаниите лесно могат да намерят по-добра алтернатива и по-модерни офис помещения. Виртуалните офиси в България също предизвикват значителен интерес, особено заради по-ниските разходи, които се правят.

Настоящата година започна с над двадесет процента свободни офис площи в столицата София. Прогнозите са за промяна на договорите на компаниите и много нови наематели през следващите месеци, които се очаква да бъдат компании от IT сферата, а също и аутсорсинг компании.

Към момента свободните офиси са около 330 000 кв.м, , което е повече в сравнение с предходните години. През тази година се очаква около 60 000 кв.м от тях да бъдат отдадени под наем. В същото време излизат нови оферти за офис сгради от висок клас, но те не са толкова много, колкото от преди кризата. Направените сделки са главно от преместване на наемателите в нови, по-просторни и модерни бизнес центрове. Тенденциите са за падане на наемите. От агенциите за недвижими имоти очакват няколко големи компании да навлязат в страната и да раздвижат леко офис пазара.

Read More

Зелените офиси в София най-търсени

Mina Boycheva 05/02/2012

Към момента в София има над 330 хиляди квадратни метра офис площи, свободни за отдаване под наем. Сред офис сградите има такива, които поради недобрата си локация или липсата на достатъчно паркоместа, не могат да намерят дългосрочни наематели. В същото време се забелязва силен интерес към зелените офиси и качествените офис сгради, към които отдавна проявяват интерес международните фирми, стъпили на българския пазар. Именно поради това свободните офис площи от най-високият клас А не са много. Това създава ниша за направата на проекти от клас А, които се очаква да бъдат лесно отдадени под наем или закупени.

Наличните офиси в София са подходящи за различни компании, които търсят интересно разпределение, гарантиран комфорт и висока ефективност.

Наличните офиси в София са подходящи за различни компании, които търсят различно разпределение, гарантиран комфорт и висока ефективност. Често компаниите имат избор от три или четири местоположения, от които да избират, които предлагат качествена офис обстановка. Пазарът на офис площи в София е доста активен, като търсене има както в центъра на столицата, така и в бизнес районите. Локацията е основният критерии, след който следва качеството и типа на офиса. Бюджетите на фирмите за наем са свити към момента и компаниите се опитват да оптимизират площите, с които разполагат и да използват средствата си по рационален начин. Като цяло броя на сделките е по-висок в сравнение с предходните две години. Търсенето на виртуални офиси в България остава сериозно.

Read More