Blog

Годишен финансов отчет и годишно приключване на фирми и данъчни декларации

Mina Boycheva 09/03/2010

Всяка действаща фирма следва да направи и предаде годишен финансов отчет за резултатите от дейността си през отчетната година до 31-ви Март всяка година. След извършване на годишното счетоводно приключване, за фирмата се съставя годишен финансов отчет за дейността, в който се предлага обобщителна информация за счетоводното отчитане до момента съгласно счетоводната политика на компанията през изминалата отчетна година. Съответната счетоводна политика на дадена фирма включва базите за оценяване при изготвяне на годишния финансов отчет и е важна част от фирменото счетоводство, като определя начина за формиране на фирмения финансов резултат.

Финансовите годишни отчети се правят въз основа на международните счетоводни стандарти и са заключителния етап от воденото през годината счетоводство. При изготвянето на годишния финансов отчет, трябва да се вземе под внимание, че макар и независими един от друг, данните на отчета в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните от края на предходния период на отчет. Такъв годишен отчет се прави към 31 декември на отчетната година и следва коректно да представя финансовото и имущественото състояние на фирмата, съответните промени в паричните потоци и капитала.

Съгласно Закона за счетоводство, предложения годишен финансов отчет следва да отговаря на няколко важни условия, а именно: да бъде разбираем и полезен, да дава възможност да бъдат оценявани минали, бъдещи и настоящи събития, да бъде изчистено от грешки и информацията от различните години да бъде сравнима. Елементите, от които следва да се състои финансовия годишен отчет включват счетоводен баланс, отчет за паричните потоци, отчет за приходите и разходите, отчет за капитала и приложение. За подаване на годишния финансов отчет на търговските дружества следва да се подготвят няколко документа, а именно: удостоверение на фирмата, отчет, баланс, протокол от общото събрание, едноличен акт на собственика и пълномощно заверено от нотариус, в случай че документите се подават от счетоводител представляващ фирмата.

Когато годишния финансов отчет е готов, фирмата следва да състави годишната си данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане, а физическите лица следва да подадат годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица. Тоест, споменатата по-горе годишна данъчна декларация се подава от всички лица, които са данъчно задължени в сроковете определени от закона. Информацията следва да бъде коректна и сроковете да бъдат спазени, за да не бъдат наложени глоби. След годишното счетоводно приключване се подготвят началните салда за следващата година и се прави цялостен отчет на фирмата за отчетната година. Това годишно счетоводно приключване се прави въз основата на измененията в закона за съответния отчетен период.

Ако имате нужда от опитен счетоводител, която да извърши подаването на тази декларация за вашата фирма, моля свържете се с нас.

Годишния финансов отчет на физическите лица обхващат информация относно придобитите през годината доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем или предоставяне на права или имущество, доходи от продажба или замяна на имущество, както и други източници като обезщетения, награди и други. Годишната данъчна декларация на физическите лица се подава независимо от размера на декларираните доходи, които са получени през изминалата данъчна година. Срокът за подаване на тази годишна данъчна декларация на физическите лица е до 30-ти април всяка година. Когато физическите лица внесат своята данъчна декларация до началото на февруари, те ползват отстъпка от пет процента върху внесената част от данъка. Когато декларацията се подава по електронен път, отстъпката от пет процента важи до края на април месец. Данъчната декларация на физическите лица се подава в съответната териториална дирекция на НАП в съответствие с постоянния адрес на лицето. Когато физическото лице е чуждестранен гражданин, данъчната декларация се подава от пълномощник, в дирекция на НАП по местоживеене на пълномощника.

Ако имате нужда от повече информация за вашата годишна декларация, моля свържете се с нас..
Годишен финансов отчет се съставя от:
– физически лица, в ролята им на счетоводители
– специализирани счетоводни къщи и предприятия

Годишен финансов отчет съдържа:
– подпис на ръководителя на бизнеса или на упълномощено физическо лице
– печат на фирмата (ако отчета е за фирма)

Годишен финансов отчет следва да се публикува в икономическите издания и в интернет от:
– търговски предприятия, които не са пререгистрирали до края на месец май 2009 година и подлежат на независим финансов одит
– граждански дружества
– юридически лица, които не са търговци
– чуждестранни лица, които осъществяват стопанска дейност в страната

Санкции свързани с годишния финансов отчет на фирми и физически лица
– физическо лице, което не подаде данъчна декларация в срок се наказва с глоба или имуществена санкция до 500 лева. Когато има повторно нарушение, глобата е 1000 лева.
– физическо лице, което посочи невярна информация подлежи на глоба или имуществена санкция до 1000 лева. При повторно нарушение, глобата е до 2000 лева.
– едноличен търговец, който не представи годишен финансов отчет заедно с годишната си данъчна декларация или не направи това в срок, се глобява със сума до 500 лева. При второ нарушение сумата е 1000 лева.
– едноличен търговец, при когото годишния финансов отчет подлежи на задължителен финансов одит и не подаде копие от доклада съгласно закона за независимия финансов одит или не спази срока, се глобява със сума до 2000 лева/ При второ нарушение сумата е до 4000 лева.

Read More

Пререгистрация на търговски дружества, еднолични търговци. Годишни финансови отчети.

Mina Boycheva 08/03/2010

В сила от 1 октомври 2006 година българският парламент прие закон за търговския регистър, който следва европейските практики и изисквания и съгласно който регистрацията на търговските дружества ще се извършва по нова процедура в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. По този начин търговската регистрация става административна, което облекчава процедурата и подобрява качеството на услугата. Друг плюс е създаването на единен електронен търговски регистър, с помощта на който ще могат бързо да се издават удостоверения, както и да има моментален електронен достъп до базата данни, която ще бъде обновявана непрекъснато с информация за актове и други. В търговския регистър има въведен и уникален идентификационен код, който заменя използвания до сега БУЛСТАТ.

Съгласно приетият закон за търговския регистър, фирмите ще разполагат с уникално име за цялата страна, а справките ще могат да бъдат правени и предавани в електронен вариант. Освен това обновленията ще се правят на базата на заявление, което ще може да се приема и в електронна форма. Тези заявления, както и жалбите и съдебните актове ще се въвеждат в системата на електронния регистър. Въпросният търговски регистър ще бъде публичен, като всеки гражданин ще има право на свободен достъп, но за направата на справки и удостоверения ще се заплаща съответната такса на държавата. С цел на преминаване на всички към търговския електронен регистър, всички фирми следва да се пререгистрират и впишат в търговския регистър. Тази пререгистрация е безплатна и има задължителен срок до края на настоящата, 2010 година. В случай че този срок бъде пропуснат, Агенцията по вписванията ще направи пререгистрацията по служебен път, а след това ще открие производство по ликвидация и съответно ще ги заличава.

Необходимите документи за регистрация и пререгистрация на търговските дружества в търговския регистър включват заявление за пререгистрация по образец, което зависи от правната форма на търговеца; удостоверение за актуално състояние; заявление по образец за обявяване на дружествен договор или устав, както и заявление по образец за вписване на нови обстоятелства. Удостоверение за пререгистрация се издава от съда по регистрация в срок от три дни след поискването, като не се дължи държавна такса. Когато това удостоверение се предаде, съдът по регистрацията следва да предостави на Агенцията по вписванията достъп до фирменото дело за снемане. При самата пререгистрация, търговците ще бъдат отписвани от БУЛСТАТ регистъра и този код ще става уникален идентификационен код или ЕИК. При тази пререгистрация имената на фирмите не бива да съвпадат. Ако обаче се получат такива съвпадения, то агенцията уведомява търговците при които има съвпадение на имената и им дава възможност за смяна на името в двумесечен срок. Ако такава промяна не се направи, агенцията пререгистрира търговеца като в името вписва населеното място, а ако е нужно и цифра.

Необходимите документи за пререгистрация на фирмата са:
– Молба до съда за удостоверение за актуално състояние
– Копие от решението на съда
– Копие от Булстат картона
– Копие от дружествения договор или устава
– Печат на фирмата
– Лична карта на управителя и съдружниците
– Подписана декларация по член 13, алинея 4 от Закона за Търговския Регистър
– Заверено пълномощно, в случай че документите се подават от адвокат представляващ фирмата
Срокът за получаване на уникалния идентификационен код е пет дни.

За да започнете процеса на пререгистрация:

Когато има неспазване на срока за пререгистрация на търговците се издава служебно удостоверение за пререгистрация и тогава, веднъж вписани тези фирми се архивират и се заличават от агенцията. Агенцията вписва търговеца и прекратява дейността му с помощта на ликвидатор, който е отговорен съдружник ако дружеството е персонално или член на управителен орган ако това е капиталово дружество. Разноските по тази ликвидация са за сметка на търговеца и се очаква да бъдат в порядъка около хиляда лева поради нуждата от назначаването на лица, които да извършат проверки на фирменото състояние. Друго важно обстоятелство, което трябва да се знае е, че ако не е пререгистрирана фирмата, то не могат да бъдат публикувани годишните и финансови отчети.

Read More

Бъдещето на банковата тайна на Стария континент и офшорните зони

Mina Boycheva 19/02/2010

В Люксенбург, за разговори относно бъдещето на банковата тайна на Стария континент, поставена под изключително силен натиск, се събраха представители на няколко европейски държави, сочени като офшорни зони, предаде „Ройтерс”.
Финансовите министри на Австрия, Швейцария, Люксенбург, Лихтенщайн и на най-заинтересованата от падането на банковата тайна Германия, е трябвало да участват на среща при закрити врати съобщи в. „Уолстрийт Джърнал”. „Това е неформална среща на финансовите министри на петте немскоезични страни в Европа” заяви говорител на германското финансово ведомство.
„Тази среща ще бъде основно посветена на избягването на данъци, офшорните зони и как не плащането на данъци да бьде предотвратено. Тя ще обсьди и банковата тайна, макар че по въпроса няма едно мнение” , каза източник, близък до срещата, предаде „Ройтерс”. Това че срещата ще се занимае със сътрудничество в даньчната сфера и банковата тайна, бе потвърдено и от говорителка на швейцарското министерство на финансите.
Откраднат диск с информаиця за германци с банкови сметки в алпийската република, беше предложен на германските власти преди седмици. Случилото се бе окачествено от Берн, като „банков обир” , а депутат заплаши, че „ако Берлин купи диска, Швейцария ще промени законите си и ще направи публично достояние сметките в швейцарски банки на всички германци, заемащи обществени постове”. Информация dnevnik.bg

Read More

Анализ на бизнес имотите през първите 9 месеца от 2009 година

Mina Boycheva 10/11/2009

Още от самото начало на годината продажбата на офиси в София затихна, въпреки че разнообразието и предлаганите услуги бяха повече от добри. Намаления в цените обаче почти нямаше, а дори когато такива намаления се правеха, продажните цени на офисите падаха с едва десет процента. Благодарение на факта, че предлаганите за продажба офиси се радват на изключителни локации и перфекти довършителни работи, тези офис имоти се предлагат в порядъка на и над 1500 Евро на квадратен метър, а сгради от клас А са дори над 2000 Евро на кв.м. Сделки за продажба на офиси обаче има много рядко, което показва, че цените на тези имоти са завишени и съответно не са атрактивни за инвеститорите.

Най-важният фактор при наемането на офис е местоположението.

Наемането на офис площи в София обаче, е далеч по-развито, защото наемните цени тук са гъвкави, намаленията са осезателни, а предлагането е голямо. Най-важният фактор при наемането на офис е местоположението, следвано от цената. Интерес представляват и другите варианти за наемане на офис, а именно наемането за по-кратки сроковое от порядъка на дни до седмица-две, както и откриването на виртуални офиси, което спестява доста средства на хората с дребен и среден бизнес, като в същото време им предлага различни пакети от услуги според нуждите на бизнеса им.

 Офисите в София се предлагат на различни наемни цени, които варират от около 7 до 25 Евро на квадратен метър.

Офисите в София се предлагат на различни наемни цени, които варират от около 7 до 25 Евро на квадратен метър. В по-отдалечените квартали на София, цената на квадратен метър е около 10 Евро, докато в иделания център са около 20 Евро на кв.м. При офис сградите, които не са клас А, намаленията в намените месечни цени са доста по-ниски, около 3-4 Евро на кв.м за необзаведени офиси и около 8-10 Евро на кв.м за обазведените офиси.

Read More

Инвеститорите в офис сгради в София предлагат все по-големи отстъпки на наемателите

Mina Boycheva 07/11/2009

вестник Капитал, * с извадки

Не е вярно, че всички графики, отразяващи пазара на имоти, вървят надолу през последната година. За разлика от падащите криви на цените, търсенето и новите проекти има един показател, който упорито се движи в обратната посока. Той отразява ръста на свободните офис площи и всички предпоставки да запази възходящата си посоката са налице.

От една страна, през следващата година предстои да бъдат завършени едни от най-големите проекти в сегмента. От друга – по нищо не личи да се появят достатъчно нови компании, които да ги наемат. Тъкмо обратното – основният двигател на пазара ще продължи да е желанието на все повече фирми да оптимизират разходите си, най-вече наемайки по-малки и по-евтини офиси, а преди да изберат новия си адрес, ще искат от бъдещите си хазяи доста повече от виенска кифла и каничка кафе.

Въпреки мрачните данни от консултантските компании отбелязват, че през последните месеци все пак търсенето се е увеличило, но по-големият избор и желанието да се постигнат максимално добри параметри на сделката кара фирмите да изчакват максимално дълго, преди да подпишат.

„Поемането на разходите по преместване е най-малкото, което се предлага в момента. Всичко е въпрос на преговори и на постигане на изгодна сделка и за двете страни“, обяснява Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на компанията, изграждаща едни от най-големите офис сгради в столицата European Trade Center (ETC). По думите й компаниите трябва да са максимално гъвкави и ако правят отстъпки, да си гарантират дългосрочен договор и високи неустойки при евентуалното му предсрочно прекратяване. Тя даде пример с договора, сключен между ETC и БТК.

По думите на Антон Славчев от Colliers все повече инвеститори освен гратисен период са склонни да предлагат и стъпаловиден наем. Така наемателят си гарантира по-ниски разходи в близките години и се ангажира да плаща повече в бъдеще, когато се очаква икономиката да се възстанови.

„За част от компаниите основната причина да не сменят офиса си с по-добър на същите нива или аналогичен на по-ниски са разходите, които ще имат по преместването си и по покриване на неустойките по разваляне на сегашния си договор“, обяснява Славчев. По думите му, ако собствениците на офис сгради виждат в дадена компания дългосрочен стабилен наемател, все по-често са склонни да поемат тези разходи.

Доколко ще са ефективни и докъде ще стигнат предлаганите отстъпки за намирането на наематели само времето ще покаже. Едно е сигурното – по-добре е няколко месеца да не получаваш пари от наемателя, отколкото няколко години сграда да остане празна.

„На офис пазара сега е моментът наемателите да получат „Мерцедес“ на цената на „Фолксваген“, образно представи картината Антон Славчев, мениджър „Офиси и бизнес паркове“ в Colliers International. Причината е голямото предлагане и липсващите наематели. Затова те искат, ако може, да вземат „Мерцедес“ на цената на „Лада“, но засега не се получава, уточни Славчев. По думите му бул. „Цариградско шосе“ се оформя като новата офис зона на София с изграждащите се 300 хил. кв.м. „Периодът е уникален за наемателите, защото собственикът на офис сградата е готов да плати преместването на наемателя и дори да му оборудва офиса по неговите изисквания, нещо, което беше немислимо преди година“, посочи Таня Косева, изпълнителен директор на „Европейски търговски център“, който в момента се строи на „Цариградско шосе“.

Read More

Инвеститорите в бизнес имоти са все по-склонни на отстъпки

Mina Boycheva 02/11/2009

Строителство Градът

Докато мениджърите на много бизнеси остават несигурни за бъдещето, продължаващото предлагане на имоти кара инвеститори в офис сгради и логистични центрове да увеличават размера на отстъпките за клиентите си.
В отделни проучвания консултантските фирми „Елта консулт“ и „Фортън интернешънъл“ твърдят, че наемодателите продължават политиката на намаления в опит да стимулират сделките.
Традиционно тези намаления са еднократни и засягат ефективния наем – средно претеглената цена, която клиентите плащат за целия срок на договора, а не номиналните, които се вписват в договорите и които са важна база за оценките на активите за целите на кредитирането и на продажбите им.
„Наемодателите се опитват да привличат наематели с гратисни периоди и стъпаловидни наеми, но същевременно се стремят да запазят желаните от тях наемни нива в дългосрочен план“, пише в проучването на „Фортън“ за търговските площи.
Тази стъпка е следствие от затрудненията, които предприемачите срещат, при отдаването под наем на новите търговски центрове, особено тези в провинцията.
„Отдаването тази година върви слабо, но не мога да кажа, че няма договори“, казва Сергей Койнов, изпълнителен директор на „Фортън“, но добавя: „не е с темповете, с които ставаше миналата година.“ Според Койнов новите проекти имат по-ниски наеми в сравнение с първите, но той не се ангажира с конкретно число заради големите различия при отделните видове наематели. В търговския център разликата между това, което плаща супермаркетът, и скъпите модни бутици може да достигне до няколко пъти.
Максималните наеми в моловете стигат до около 30 евро на кв.м в провинцията и 60 евро в София. Минималните са под 10 евро в някои случаи.
Тенденцията е по-видима при офис сградите, където според „Елта консулт“ наемите по главните булеварди, особено за сгради, които са далеч от центъра, продължават да падат. „На нецентрални местоположения офисите обикновено са в по-малки сгради и наемът в някои отдалечени райони на града може да бъде едва 5 евро на кв.м на месец. Това показва тенденция от страна на някои наемодатели да бъдат по-гъвкави в ограничаващата ги среда“, пише в анализа.
Според „Фортън“ наемът за най-добрите предложения на пазара е намалял от 19 на 14 евро на кв.м на месец от пика на пазара преди година до сега.
Макар че индустриалните площи са сравнително встрани от кризата, защото при тях липсват големите наличности, които инвеститорите в офиси или в молове трябва да реализират, техните наеми също са намалели в последната година. Според „Фортън“ сега наемателите ще платят малко под 10% под сумите, които са им искани миналата година, за най-добрите имоти в София. Според „Елта консулт“ наемите са около 5.25 евро на кв.м на месец, но с отстъпките ефективният нетен наем намалява с между 5 и 10%.

Read More

Италия търси укрити средства в швейцарските банки

Mina Boycheva 28/10/2009

в-к Дневник

Италиански полицаи и данъчни служители обискираха във вторник 76 клона и офиса на швейцарски банки в страната, с което нагнетиха напрежение между двете страни, предаде Ройтерс. Акцията е свързана с обявената от Рим данъчна амнистия, която цели да изкара на светло милиарди евро, държани нелегално в банки зад граница. В акциите са участвали стотици служители на службите за сигурност и данъчните власти, които са сравнявали документи и проверявали за укриване на данъци и съмнителни трансфери.

Обиските са извършени на различни места в Северна Италия, вкл. и край границите с Швейцария, както и около Сан Марино. Те идват във време, когато и Швейцария, и Сан Марино изразиха опасения, че щедрата италианска данъчна амнистия може да предизвика масов отлив на авоари от техните банки. По данни на италианските данъчни власти италианците държат около 125 млрд. евро в швейцарски банки.

„Проверените банки работят в Италия по италианските правила. Ние нямаме какво да кажем по въпроса“, заяви говорител на швейцарското финансово ведомство след обиските. Според Джеймс Нейсън, говорител на Асоциацията на швейцарските банки, е най-малко странно, че са проверявани само швейцарски банки. „Имам чувството, че италианските власти искат да отправят символично политическо послание. В същото време не бива да забравяме, че италианците обичат драмата“, каза той.

По силата на обявената амнистия, която е трета в Италия за десетилетие, италианците, разполагащи с необявени средства в определени страни, трябва да ги върнат в страната и да ги узаконят, без да бъдат наказвани, че по-рано са ги укрили. По-рано този месец Рим публикува списък на 36 страни, от които авоарите могат да бъдат върнати срещу плащане на еднократна такса. Швейцария обаче не беше в списъка, включващ ЕС, САЩ, Япония, Австралия, Южна Корея, Мексико, Турция и др. След гласуването на амнистията италианските гранични власти са засилили и проверките по границата с Швейцария, вкл. и на хората, които я прекосяват почти ежедневно по работа

„Тези мерки са неприемливи и не допринасят за добрите отношения между двете страни“, заяви във вторник в интервю за италианският финансов всекидневник „Ил соле 24 оре“ швейцарският президент и финансов министър Рудолф Мерц. Той допълни, че конфедерацията е готова да сътрудничи с Италия по данъчни въпроси, но това трябва да удовлетворява и двете страни.

Read More

Двайсететажна офис сграда издигат на площад Македония в София

Mina Boycheva 26/10/2009

Строителство Градът

До края на2012 г. се предвижда да бъде завършено строителството на нов бизнес комплекс City tower, разположен на емблематичния за столицата площад „Македония“. Общата инвестиция е около 85 млн. евро, каза пред „Строителство Градът“ Иван Вилфан, главен съветник в „ГЕК Терна груп“. Инвеститор на обекта е „Айкон“, дъщерно дружество на „ГЕК Терна груп“.
Модерна визия отличава новия архитектурен обект. Проектът е разработен от „А.Д.А. – Архитектурно-дизайнерска агенция“. Общата разгъната застроена площ на обекта е 55445 кв.м. Сградата получи разрешение за строеж от 17 октомври 2008 г. Сградата ще се издига на площад „Македония“ до централата на КНСБ.

Градоустройственото й разположение в силно урбанизирана среда с висока плътност и интензивност на застрояване определя обемно-пространственото решение и ситуиране на обекта. Достъпът до нея се осъществява чрез булевард „Христо Ботев“ и улица „Алабин“. Поради натовареността на двете прилежащи улици се предвижда подходът за подземния паркинг да е през локалната улица, която обслужва входа на сградата на КНСБ.
Градоустройственото й разположение в силно урбанизирана среда с висока плътност и интензивност на застрояване определя обемно-пространственото решение и ситуиране на обекта. Достъпът до нея се осъществява чрез булевард „Христо Ботев“ и улица „Алабин“. Поради натовареността на двете прилежащи улици се предвижда подходът за подземния паркинг да е през локалната улица, която обслужва входа на сградата на КНСБ.

Разположението на офис сградата от северната страна на ул. „Алабин“ дава възможност за издигане на високо двадесететажно тяло. Близостта до натоварено градско кръстовище и двете съседни улици определя търсенето на динамика в образа на сградата. Високото тяло е разделено на два обема, което придава строен силует. Предвидени са озеленени използваеми покрив тераси. Определени са три функционалните зони – подземен паркинг, търговска и офисна част.
Подземният паркинг е разположен на шест нива с вход откъм улицата, която е подход за сградата на КНСБ. Комуникацията се осъществява посредством двупосочна рампа. На нивата на паркинга са разположени 380 места за паркиране. От паркингите до първия надземен етаж са предвидени четири самостоятелни асансьора.

Търговската част е разположена на първите два етажа на сградата. Комуникацията между търговските нива се осъществява посредством ескалатори и асансьор. Подходът към тази част на сградата е организиран откъм открит атриум. Откъм него са организирани и входовете на лобитата за офис сградата. Светлата височина на първия търговски етаж е 4 метра, а на втория търговски етаж ще бъде 3.50 м.

Офисите са разположени от трети до 20 етаж. Достъпът до тях е разделен на две части чрез две комуникационни ядра. Ядрото, което обслужва високата сграда, разполага с шест асансьора, а другото, което обслужва ниската част на сградата, е оборудвано с два асансьора. Предвидена е възможност за разделяне на офис етажите на части за по един, два, три или четири офиса. Светлата височина на офис етажите ще бъде 2.70 м.
На покрива на ниското тяло и на високото тяло са разположени съоръжения на отоплителната, вентилационната и климатичната инсталация (ОВК).
Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна. За осигуряване на противоземетръсните изисквания се предвиждат да се използват ядрата на сградата, както и линейни стоманобетонни елементи.

По голяма част от сградата е решена с окачена изцяло остъклена фасада. В предложения обем на сградата са използвани два вида фасади. Откъм по ослънчените западна и южна страна е предвидена фасада с остъкляване с по-малък коефицент на пропускливост на ултравиолетови лъчи, а в останалата част е предложено по-светлопропускливо остъкляване.
Решението на фасадата е съобразено да удовлетвори по-високите изисквания на европейските норми за шумоизолация.
Част от приземните етажи на сградата ще бъдат оградени от плътна облицована с каменни плочи. Осветлението в рамките на тази фасада се осъществява посредством лентовидни прозорци.

Read More

Западни фирми проучват възможностите за кол центрове у нас

Mina Boycheva 23/10/2009

Политика, * с извадки

От началото на годината наемите на офиси в София паднаха с около 20 процента. Това съобщи Антон Славчев, мениджър в Colliers international. В следващите месеци собствениците на бизнес имоти ще се стремят по всякакъв начин да привлекат клиенти, като им предлагат гратисни периоди и други отстъпки от наема, допълни той.

Според него всичко зависи от кредитния рейтинг на наемателя, срока на договора и площта, която ще се арендова.

В момента в София се строят 900 000 квадрата офиси, като 150 000-160 000 кв. м от проектите са замразени, каза още Славчев. Само по протежение на бул. „Цариградско шосе“ офисите в строеж са около 300 000 кв. м. Тази зона на столицата се оформя като атрактивна бизнес дестинация, уточни тя.

Пазарът на бизнес площи се събужда и е далеч по-динамичен, отколкото в началото на годината, когато много от компаниите бяха в много затруднено положение, каза Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на ETC. В големите бизнес центрове основни наематели са чуждите фирми. От януари досега пазарът е много слаб и сделките за наемане са малко. Покрай кризата западни фирми искат да преместят кол центровете си в България, заради по-малките разходи у нас. Обикновено те наемат големи площи 2-4 хил. квадрата, уточни тя.

В началото на другата година се очаква да бъде открит Европейския търговски център, от северната страна на бул. „Цариградско шосе“, близо до разклона за летището. В него са инвестирани 200 млн. евро, като 80 млн. от тях са в офисната част. Вчера бе пуснат в експлоатация тунелът, който осигурява лесен достъп за идващите от центъра на София. Съоръжението е изградено със средства от търговската верига „Карфур“ и скоро ще бъде дарено на общината.

Според Таня Косева-Бошова за половината от площите в Европейския търговски център вече има наематели. Тук ще се премести централата на телекомуникационната компания Vivacom, уточни тя.

Междувременно повече от две години след началото на кредитната криза, която сложи край на бума на пазара на имоти и доведе до един от най-сериозните спадове в капиталовите стойности през последните десетилетия, консултантската компания Cushman & Wakefield предостави данни за мащаба на спада в стойностите на бизнес имотите в Европа.
Междувременно повече от две години след началото на кредитната криза, която сложи край на бума на пазара на имоти и доведе до един от най-сериозните спадове в капиталовите стойности през последните десетилетия, консултантската компания Cushman & Wakefield предостави данни за мащаба на спада в стойностите на бизнес имотите в Европа.

Разликата в доходността между източните и западните пазари в момента е 618 базисни пункта, което е най-високата стойност от началото на 2006 г. досега. Това започва да предизвиква известен инвестиционен интерес, макар и главно сред местни инвеститори, които вече допринесоха за повишена активност на пазари като Турция и Русия, се казва в доклада.
Чуждестранните купувачи са все още много предпазливи и, доколкото въобще проявяват някакъв интерес, той е насочен главно към установените централноевропейски пазари, въпреки че досега единствено Унгария е регистрирала ръст в инвестиционната активност.

Read More

90-метров тунел ще минава под "Цариградско шосе"

Mina Boycheva 21/10/2009

Econ.bg

Завършени са основните работи по комплекса, състоящ се от European Trade Center и „Карфур Цариградско мол“
Вече е изграден 90-метровият подземен тунел, свързващ столичния кв. „Младост“ и новия бизнес комплекс покрай „Цариградско шосе“, състоящ се от офис центъра European Trade Center и „Карфур Цариградско мол“.
Тунелът се намира на около 10 метра под нивото на бул. „Цариградско шосе“, като преминава под комуналните мрежи, успоредни на булеварда. Изграден е по открит и закрит тунелен способ, използвани при строежа на мрежата на метрото. Изграждането на тунела започна през септември 2008 г.
В тунела има две входящи и една изходяща лента. Той съдейства за лесния достъп до комплекса и осигурява влизането на автомобили от посока Център директно до ниво -3 на паркинга на комплекса. Тунелът е първото подобно съоръжение, изграждано в София през последните 20 години.
Днес (вторник) фирмата-инвеститор в комплекса – „Европейски търговски център“ ООД, съобщи, че са завършили и основните строителни дейности по обекта, който според оценката й е най-модерният и мащабен в България. Затворен е покривът на шопинг мола. Завършени са изцяло конструкциите на обектите, като в момента се извършват довършителните работи.
Общият размер на инвестицията в комплекса, разположен на 240 000 кв.м. разгърната застроена площ (РЗП), възлиза на 200 млн. евро, като от тях 80 млн. евро са инвестирани в офис сградите.
Почти 50% от площите в European Trade Center (включващ 5 офис сгради) вече са отдадени под наем. Първите наематели ще влязат през януари 2010 г. Това са Vivacom и „Карфур“.

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...